ANBI

Beleidsplan 2021-2026

———————————————————————————————————-

Statutair: C. van der Scheer Stichting

Volgens de statuten heeft de stichting als doel:

de opvang en begeleiding van-, alsmede de voorlichting over personen die het slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van geweld binnen de relationele sfeer;

het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

We hebben voor onze externe communicatie gekozen voor de term Reflectieplek om duidelijk te maken dat we vooral een plek wil geven aan mensen die in de knel dreigen te raken door geweld in de relationele sfeer. Door een veilige plek te bieden kunnen deze mensen op adem komen, zodat de problemen thuis niet verder escaleren en de juiste hulp kan worden ingeschakeld om hun situatie te verbeteren. We zijn tot de conclusie gekomen dat het zelf bieden van opvang (op dit moment) niet tot de mogelijkheden behoort. De kwetsbare doelgroep heeft professionele begeleiding nodig en een veilig onderkomen. Dit veilige onderkomen kan de stichting niet rechtstreeks bieden, maar aan de tweede doelstelling kunnen we wel goed invulling geven. Praktisch gezien: we kunnen organisaties financieel ondersteunen die op een professionele manier invulling geven aan de opvang en begeleiding van onze doelgroep. Dat heeft de stichting in de afgelopen jaren ook actief gedaan.

We zien onze doelgroep breed en leggen onszelf daarin weinig beperkingen op: het gaat om mensen die thuis in een probleemsituatie zijn gekomen, waardoor het thuis (misschien tijdelijk) niet meer veilig is.

De stand van zaken in 2021:

De stichting heeft een vermogen opgebouwd uit donaties.

Deze donaties zullen verwachting de komende jaren ook plaatsvinden. De stichting heeft weinig kosten, omdat ze geen betaalde functionarissen in dienst heeft en voor het overige ook weinig administratieve lasten heeft. Dit alles geeft ons de mogelijkheid om organisaties die zich inzetten voor onze doelgroep en/of hun projecten financieel te ondersteunen. Het stichtingsbestuur beslist zelf welke organisaties financiële bijdragen ontvangen. Voor het verstrekken van bijdragen hanteren we een beperkt aantal voorwaarden:

De ontvangende organisatie werkt aan het realiseren van onze doelstellingen.

De ontvangende organisatie moet in Nederland werkzaam zijn.

De ontvangende organisatie is niet verbonden aan één of meerdere leden van het stichtings­bestuur (bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer) en er bestaan geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties tussen het stichtingsbestuur en de ontvangende organisatie.

We vinden dat het vermogen op dit moment niet meer dan € 25.000,– hoeft te bedragen.

We streven er naar om wel een minimaal werkvermogen van € 15.000,– aan te houden.

Rekening houdend met de huidige financiële stand van zaken en met de wens van de stichting om zich op een efficiënte manier in te zetten voor haar doelgroep besluit het stichtingsbestuur het volgende voor de periode 2021-2026:

de financiële ondersteuning van organisaties die zich op een professionele manier inzetten voor opvang en begeleiding van onze doelgroep op een meer structurele manier aan te pakken;

in 2021 daarvoor minimaal € 6.000,– beschikbaar te stellen;

vanaf 2022 jaarlijks bijdragen beschikbaar te stellen en de hoogte daarvan per jaar vast te stellen.

Uiterlijk in 2025 zal de stichting de inhoud en uitvoering van dit beleidsplan evalueren en zo nodig bijstellen.

Naam van de Instelling:Cornelis van der Scheer stichting
RSIN:8220.61.387
adres:info@reflectieplek.nl
Revelingseweg 23
8191 KN Wapenveld
Bankrekening:NL02RABO0114 2881 35
KVK:08220029
Doelstelling:De opvang en begeleiding van, alsmede de voorlichting over personen die het slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van geweld binnen de relationele sfeer. het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. alles in de meest uitgebreide zin genomen.
Hoofdlijnen van het beleidsplan:Op persoonlijke titel kan tijdelijk een gastenverblijf (voormalig woonhuis) beschikbaar worden gesteld. De stichting stelt financiële middelen beschikbaar aan instanties met een vergelijkbare doelstelling, die op een professionele manier begeleiding bieden aan personen zoals beschreven in lid 1van de doelstelling.
De stichting bestaat uit:voorzitter (voorzitter@reflectieplek.nl) mw. J.H. Klasens secretaris (secrtaris@reflectieplek.nl) Vacant penningmeester (penningmeester@reflectieplek.nl) dhr. C. van der Scheer algemeen bestuurslid vacant
Het beloningsbeleid:Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden volledig onbezoldigd.
De huidige activiteitenhet uitvoeren van het beleidsplan.

Oprichting stichting

initiatiefnemer van de stichting is de heer C. van der Scheer. De heer Van der Scheer heeft op zijn grond, naast de bestaande woning, een aangepaste woning laten bouwen, dit in verband met het feit dat hij lijdt aan het Marfan syndroom. De oude voormalige woning wil hij beschikbaar stellen aan de stichting, zodat dit huis gebruikt kan worden door personen die behoefte hebben aan tijdelijke huisvesting omdat de eigen huiselijke situatie problemen geeft. De heer van der Scheer heeft vastgelegd dat hij deze opstallen (vrij van hypotheek) zal legateren aan de stichting.

Feitelijke werkzaamheden

De stichting wilde een reflectieplek aanbieden door tijdelijk onderdak te bieden in het huisje wat naast de woning staat. Alhoewel de gemeente sympathiek staat tegenover de doelstelling van de stichting, is het de stichting niet toegestaan om het huisje permanent te gebruiken voor tijdelijk onderdak aan personen, aangezien er geen woonbestemming op rust. Omdat het bestuur van de stichting niet kan en wil werken aan illegale handelingen, stelt de heer Van der Scheer nu op persoonlijke titel zijn gastenverblijf ( voormalige woning) belangeloos beschikbaar.  Deze woning is daarvoor gerenoveerd op persoonlijke titel van de heer Van der Scheer. Hij bied deze mogelijkheid ook aan bij alle op dit terrein werkzame maatschappelijk organisaties zoals; de woningstichting, Kadera, Leger des Heils. De heer van der Scheer is met de Gemeente in overleg om de mogelijkheden te onderzoeken tot woningbestemming en definitieve oplossing van de huidige gedoogsituatie.

Administratie

De dagelijkse administratie wordt verzorgd door de penningmeester.
De stichting maakt gebruik van een bankrekening met rekeningnummer NL02RABO0114 2881 35
Jaarlijks wordt hierop een bedrag van €4000- 5000 gedoneerd,
het saldo (09-2014) bedraagt € 18.196,27
Een deel van het saldo is gereserveerd voor het effectueren van het legaat.

Financiële verantwoording.

In 2018 is er aan bank  120,34  betaald aan kosten.
Er moest 353  betaald worden aan Achmea voor de verzekering van het bestuur..
In 2018 is er aan donaties 7120,- ontvangen.
Er vonden dit jaar geen activiteiten plaats.
Daardoor was er eind 2018 een batig saldo van 33673.40
De lopende kosten (met een balans notering van 0 euro) zijn betaald door de naamgever.

Balans Cornelis van der scheer stichting 2018

       
       
 Bank 1-1-201826673,74 Bankkosten120,34 
 Donaties7120,00 verzekering0 
    porto administratie0 
    internet mail0 
       
    Bank 31-12-201833673,40 
       
  33793,74  33793,74 

In 2019 is er aan bank ook 119.39  betaald aan kosten.
Er moest 358.78  betaald worden aan Achmea voor de verzekering van het bestuur..
In 2019 is er aan donaties 4200,- ontvangen, met een toezegging van minimaal 2100
Eind 2019 was er een batig saldo van 37395.23
De lopende kosten (met een balans notering van 0 euro) zijn betaald door de naamgever.
Er vonden dit jaar geen activiteiten plaats deze worden doorgeschoven naar in het jubileumjaar 2020.

Balans Cornelis van der scheer stichting 2019

       
 Bank 1-1-201933673,40 Bankkosten119,39 
 Donaties4200,00 verzekering358,78 
    porto administratie0 
    internet mail0 
       
    Bank 31-12-201937395,23 
       
       
  37873,40  37873,40 

Vooruitzicht voor het jubileumjaar 2020 is dat er minimaal 7500,- aan donaties zal worden ontvangen die beschikbaar komen voor onze doelstelling.

In 2020 is er aan bank ook 119.39  betaald aan kosten.
Er is 737.08  betaald worden aan Achmea voor de verzekering van het bestuur.voor 2 jaar.
In 2020 is er aan donaties 3850,- ontvangen, met een jaarlijkse toezegging van 2000
Eind 2020 was er een batig saldo van 35388.76
De lopende kosten (met een balans notering van 0 euro) zijn betaald door de naamgever.
Er vonden dit jaar geen eigen activiteiten plaats. Donatie aan derden ANBI instellingen totaal 5000,-.

Balans Cornelis van der scheer stichting 2020

       
 Bank 1-1-202037395,23 Bankkosten119,39 
 Donaties3850.00 verzekering737.08 
    porto administratie0 
    internet mail0 
    giften aan ANBI          5000.00 
    Bank 31-12-201935388.76 
       
       
  410245,23  410245.23 

Vooruitzicht voor het jaar 2021 is dat er 2000 aan donaties zal worden ontvangen die beschikbaar komen voor onze doelstelling. Gelet op de gevolgen van de Corona en de doelstelling kan verwacht worden dat er meer gedoneerd wordt aan derde ANBI instellingen.

.